Výrobu a skladování procesní – šaržové výroby je potřeba řídit ve všech souvislostech v podrobnostech, jako jsou šarže, manipulační jednotky, vzorky, termíny exspirace, ceny a náklady, stavy uvolnění a blokování, atesty kvality, skladovací místa, jejich velikosti a dostupnosti, teplotní režimy, atd. Tyto podrobné informace jsou dostupné nejlépe v komplexních informačních systémech, které využívají automatizace a integrace dílčích řešení vně nebo v rámci ERP systémů. Podívejme se v této souvislosti blíže na některé důležité rysy a prvky procesní výroby, které jsou zohledněny v moderních ERP systémech.

Na začátku implementace je procesní model

Složitost procesní výroby vyžaduje velmi pečlivou přípravu implementace. Pro zdárný průběh každého projektu je výhodné vytvořit před zahájením projektu procesní mapy současného a budoucího stavu. Takto připravené mapy popisují každou aktivitu a významně urychlí a zpřesní nastavení celého integrovaného systému. V případě nejasností v jakékoliv fázi implementace se lze společně vrátit k upřesnění dle procesní mapy a k vzájemné dohodě o nasazení informačních technologií.

Dokumentování všech aktivit je nezbytné

Informační systémy v současné době většinou umožňují uchování všech dokumentů ve formě řízené nebo neřízené dokumentace. Dokumenty jsou připojovány na konkrétní záznamy systému. Uživatel tak má zajištěnou centrální evidenci a dostupnost každého dokumentu. Vedle ručního vkládání je vhodné automaticky ukládat nastavené povinné dokumenty. Jedná se například o vzory a kopie etiket, platné verze výrobní dokumentace, výsledky měření a vyhodnocení z přístrojů nebo vah a další dokumenty dle potřeb uživatelů.

Pokročilejší metody umožňují např. podle složení výrobků vygenerovat z dílčích textů aktuální návod k použití výrobku pro novou platnou verzi a správně ji připojit k šarži výrobku. Dokumenty jsou také připojeny k postupům a dostupné operátorům a manipulantům ve výrobě a skladech v elektronické podobě jako návod přímo v místě využití. Správa dokumentů (EDM) se tak stává jednou z integrovaných součástí celého systému pro procesní výroby.

Vývojem to začíná

Vývoj a výzkum je v procesních výrobách většinou součástí standardních procesů. Již v první fázi, kdy se definují etapy projektu a dílčí úkoly v oblastech marketingu, obchodu, nákupu, cenotvorby, potřebného výrobního vybavení, přípravy výroby a kvality, jsou všechny tyto informace v systému shromažďovány a ukládány. Takto podrobná prvotní evidence pod hlavičkou konkrétního projektu nám umožní vedle plánování, sledování a řízení jednorázových i dlouhodobých projektů (zakázek) i pozdější využití při standardní přípravě výroby.

Projekty jsou často hierarchicky strukturované např. dle oddělení nebo technologií. V rámci projektu lze zadat a popsat libovolný druh úkolu a shromáždit pro něj dostupné informace uvnitř i vně společnosti. Pomocí nástrojů workflow lze tyto procesy řídit a kontrolovat průběh jednotlivých etap. V celém průběhu projektu je umožněno sledovat čerpání nákladů a kapacit zdrojů a tím vyhodnocovat výzkumný a vývojový projekt z pohledu plánovaných a skutečných nákladů.

 

V případě úspěšného dokončení vývoje vzorku projekt přechází plynule do sériové výroby a je dále propojen s dalšími moduly ERP systému. Výrobou finálního výrobku proces nekončí – po celou dobu životnosti výrobku pokračuje zákaznický servis jako další oblast ERP systému. Moduly Projekty, Workflow a Servis jsou tak dalšími důležitými prvky integrovaného systému.

Řízený sklad – centrum veškerého dění

Řízený sklad (WMS) je sofistikovaná a automatizovaná funkčnost, která řídí výrobní a skladové procesy. Základním prvkem řízeného skladu je jednoznačná identifikace zboží pomocí manipulačních jednotek a skladových lokací. K této identifikaci se používají čárové kódy. Manipulant plní úkoly, které dostává prostřednictvím bezdrátového datového terminálu. Tím se minimalizují chyby při provádění skladových operací, jako je například špatné množství, záměna zboží, nesprávná exspirace atd., a výrazně se zrychluje zpracování.

Pohyby skladových položek v potřebném detailu zajišťují skladové dimenze. Systém umožní definovat volitelný rozpad více dimenzí. Jde např. o umístění, šarže, manipulační jednotky, exspirace, varianty, zakázky atd. Dimenze, shrnující veškeré informace o manipulační jednotce, má označení Handling Units, (dále jen HU). HU je přidělována při příjmu zásoby z nákupu nebo při příjmu z výroby.

V procesní výrobě je velmi důležitá vazba mezi šarží a HU v poměru 1:N. Šarže je nadřízená a může být rozdělena do více HU. Tato vazba slouží nejen k manipulaci, ale i ke změně stavu celé nebo části šarže. Můžeme například najednou uvolnit všechny navázané HU jedné šarže, nebo naopak zablokovat jen určité poškozené HU.

 
Obr. 2 Dělení Handling Units (HU)

Obr. 2 Dělení Handling Units (HU)

Při oceňování skladů je nejčastěji využívána metoda modifikované FIFO (což je přesnější varianta FIFO, kdy je cena uchována v závislosti na sledované rozpadové dimenzi). Tímto je při využití HU sledována skutečná cena každé skladové položky po celou dobu evidence. Každý polotovar nebo výrobek tak obsahuje skutečné ocenění (včetně docenění) v cenovém vektoru v členění na materiál, mzdy, kooperace a výrobní režie, ostatní náklady – to vše dle parametrického nastavení.

V řízeném skladu se využívají také pokročilé metody plánování materiálových zdrojů a kapacit strojů a profesí a systém vytváří návrhy na všechny příjmy a výdeje mezi sklady. Tyto návrhy jsou dostupné plánovačům výroby pro tvorbu optimálních výrobních příkazů a dávek z pohledu množství nebo času a vytváření vhodné pohotovostní zásoby polotovarů na sklad. Obdobně návrhy plánování využívá také nákup k vystavení objednávek. Z denních plánů čerpají také manipulanti pro vychystání materiálů nebo polotovarů k pracovištím a strojům.

Rezervovat na skladech lze kmenové karty, šarže nebo jednotlivé HU. Z pohledu uživatelů je výhodné rezervovat obecné množství nebo v šarži a nechat na manipulantovi, jaké konkrétní HU vybere. Šarže má známou exspiraci, a lze tedy pracovat s konkrétním zpracováním. V některých technologiích je ale potřeba rezervovat konkrétní HU. Informační systémy musí umožnit rezervace volitelně na základě požadavku, objednávky, výrobního příkazu nebo jiného podnětu uživatele.

Při procesní výrobě mohou vznikat plánované nebo neplánované vedlejší produkty výroby, které jsou v informačním systému definovány, plánovány, oceňovány a evidovány po celou dobu životnosti. Časté jsou také procesy dekompletace nebo přepracování k dalšímu, jinému využití.

Trasování jakékoliv skladové položky dle šarží nebo HU se využívá na více místech systému. Evidence trasování je výhodná při výskytu neshody, kdy vzniká potřeba dohledat a ocenit a zablokovat všechny návazné nebo zpětné vazby.

Modul Řízený sklad (WMS) musí být integrovaný do celého ERP systému procesní výroby a vytváří prostor pro rychlou práci a automatizaci. Datové terminály, napojení vážicích a měřicích systémů, použití čárových kódů, dotykové obrazovky a tablety umožní v procesních výrobách systém efektivně nasadit a provozovat ve všech souvislostech.

Kontrola kvality všech fází procesů

Obr. 3: Datový terminál

Obr. 3: Datový terminál

Významnou roli v šaržových výrobách představuje modul Řízení kvality (QMS), který se obvykle dělí na dvě části Kontrola kvality (QC) a Zajištění kvality (QA). Obě části jsou přímo navázány na procesy skladů (kontrola nakupovaného materiálu do výroby), na procesy výroby (kontroly mezioperační výstupní kontroly) a na projektové řízení (kontroly pro vývoj a projekty).

Oblast Kontrola kvality umožňuje přípravu předpisů pro následné automatické generování kontrol dle nastavených parametrů. Jedná se o předpisy vstupních kontrol nakupovaného materiálu, předpisy mezioperačních kontrol a předpisy výstupních kontrol polotovarů a hotových výrobků. V kontrolách obsluha zapíše výsledky měření a okamžitě jsou vyhodnoceny (porovnání s očekávanou hodnotou) a uvolní, nebo zablokují šarži k další fázi procesu.

Oblast Zajištění kvality obsahuje zpracování neshod s následným vyhodnocením (evidence a proces návrhu a schválení Nápravných opatření). Postup zpracovávání Neshod je řízen stavy neshod a stavy na úrovni šarže nebo HU dle vnitřních předpisů QMS zákazníka. Všechny vzniklé dokumenty modulu kvality jsou v systému propojeny na stav skladu a skladové místa, z trasování šarže nebo manipulační jednotky. Modul Řízení kvality je tak dalším významným prvkem celého integrovaného systému procesní výroby.

Pružný, parametrický a adaptibilní ERP

Řešení pro procesní výroby v ERP systémech s flexibilní architekturou umožní snadno provést všechny úpravy řešení na míru konkrétního podniku a vyřešit jeho specifické požadavky na úrovni konfigurace. To je velmi důležitý krok, protože další rozvoj a změny již mohou provádět vlastní pracovníci společnosti. Vyškoleníi uživatelé si sami mohou zakládat nebo rozvíjet nové výrobní technologie, navrhovat struktury a popisy nových výrobků, definovat jejich rozdílné parametry, definovat předpisy kontrol a navrhovat etikety – vše rychle a efektivně.

Podnikové informační systémy pro procesní výroby se vyznačují celou řadou specifických vlastností. Důležitá je zejména integrace „povinných“ modulů procesních výrob, jako je Řízený sklad (WMS), Řízení kvality (QMS), Řízená dokumentace (EDM), Řízení procesů (Workflow), a dalších standardních modulů v ERP systémech. S pomocí automatizace a sběru dat v reálném čase a dokumentováním všech činností je možné vybudovat systémy splňující náročné požadavky současných odběratelů a auditorů.