HELIOS GREEN, Moderní, intuitivní a rychlý ERP systém pro výrobní společnosti s vysokou mírou personifikací a snadnou úpravou prostředí

Moderní, intuitivní a rychlý ERP systém pro výrobní společnosti s vysokou mírou personifikací a snadnou úpravou prostředí

…poznejte výhody nejprodávanějšího enterprise řešení na trhu

…poznejte výhody nejprodávanějšího enterprise řešení na trhu

Dodáváme ERP systém, pomocí kterého je snadné realizovat požadavky a cíle vedení společnosti a zajistit flexibilní rozvoj společnosti. ERP systém HELIOS Green  je vytvářen jako zákaznicky zaměřený systém, ve kterém je kladen důraz na rychlou a přesnou reakci na požadavky zákazníka a rozvoj elektronické komunikace. Termíny a náklady zakázek společnosti jsou tak na prvním místě a pod trvalou kontrolou systému a obsluhy.

V systému HELIOS Green se využívá pokročilých technologií pro řízení skladů i výroby, založených na snímání čárových kódů, automatizaci plánování a distribuci pracovních pokynů a sběr dat v reálném čase a místě pomocí vhodně navržených terminálů a stanic. Tyto jsou zdrojem nemalých úspor díky odstranění oběhu dokladů, ale i snížením chybovosti zadání dat a přechodem od evidence ke skutečnému řízení výroby v reálném čase.

Dodáváme ERP systém, pomocí kterého je snadné realizovat požadavky a cíle vedení společnosti a zajistit flexibilní rozvoj společnosti. ERP systém HELIOS Green  je vytvářen jako zákaznicky zaměřený systém, ve kterém je kladen důraz na rychlou a přesnou reakci na požadavky zákazníka a rozvoj elektronické komunikace. Termíny a náklady zakázek společnosti jsou tak na prvním místě a pod trvalou kontrolou systému a obsluhy.

V systému HELIOS Green se využívá pokročilých technologií pro řízení skladů i výroby, založených na snímání čárových kódů, automatizaci plánování a distribuci pracovních pokynů a sběr dat v reálném čase a místě pomocí vhodně navržených terminálů a stanic. Tyto jsou zdrojem nemalých úspor díky odstranění oběhu dokladů, ale i snížením chybovosti zadání dat a přechodem od evidence ke skutečnému řízení výroby v reálném čase.

Máte dotaz? Napište nám na emailovou adresu katka@quort.cz nebo využijte kontaktní formulář a my se vám ozveme.

Řízení společnosti

 

HELIOS Intelligence

- efektivně zanalyzuje různé typy informací z mnoha různých pohledů a v různých souvislostech

- rychle vygeneruje informace potřebné pro rozhodování v obchodních příležitostech, řízení zakázek nebo celé firmy

- nabízí připravené „pohledy“ na klíčové informace o fungování firmy, které je možné vkládat a dále publikovat v jiných dokumentech, intranetech nebo prezentacích

- prezentuje data z kterékoli části systému do přehledných grafů a tabulek HELIOS Intelligence prohlížeče

- zprostředkuje pohled na data napříč celým systémem (prodej, sklad, účetnictví a další)

- umožní uložení modifikovaného pohledu na vybraná data

- rozloží data na položky detailu metodou drill-down a opačným smě¬rem slučovat pomocí metody drill-up

- využijí nejen manažeři, ale i pracovníky na ostatních úrovních ve firmě

 

Reporting, Plánování, Forecasting, Modelování

- možnost sestavovat komplexní provázaný plán jako odraz dlouhodobého a následně i krátkodobého pohledu na budoucí vývoj společnosti

- vazby mezi jednotlivými plány pevné i modifikovatelné z pohledu uživatele (změny organizační struktury, nové produkty, služby atd.)

- možnost vytvářet více verzí plánů jednoduchou formou převzetí dat a vazeb z verze předchozí

- modifikace plánů pro nové podmínky a porovnání mezi sebou

- výhledy (forecasty) kombinující skutečná a plánová data

- funkce umožňující modelovat dopady změn všech významných faktorů jak do oblasti nákladů a výnosů, výsledovky, tak do oblasti aktiv a pasiv, včetně dopadů do řízení finančních toků

 

Controlling 

- komplexní přehled o finančním dění v organizaci, možnost sledovat finanční toky, včetně pohledávek, závazků apod.

- zaměření na cash-flow organizace, sledování nejen aktuálních příjmů a výdajů, ale též predikce budoucnosti pro určení strategických cílů společnosti

- sledování mzdových nákladů, obchodních příležitostí či obchodní rozpracovanosti potenciálních zákazníků

 

Workflow

- automatizace a řízení procesů napříč celou firmou, snadné sledování průchodu dokladů procesem a stavu zpracování

- monitorování vybraných procesů a jevů (např. sledování splatnosti faktur atd.)

- zavedení schvalovaní elektronických procesů

You have Successfully Subscribed!

Obchod a marketing

 

CRM

- pomáhá dokonale využít každý kontakt se zákazníkem

- zefektivní péči o zákazníky - získávání, třídění a využívání informací umožňuje evidenci a segmentaci zákazníků, sledování a plánování kontaktů a obchodních jednání, vyhledávaní nových příležitostí a vyhodnocování efektivnosti obchodních aktivit

- podporuje vytváření dotazníků spokojenosti

- využívá data ze systému pro tvorbu obchodní politiky

- propojuje obchod s marketingem, který prostřednictvím CRM získává aktuální a kompletní informace o partnerech, zákaznících a konkurentech

- sleduje průběh a vyhodnocuje výsledky marketingových akcí či vybírá cílové skupiny pro tyto akce a mnohé další

- umožňuje rozesílat hromadné e-maily, dotazníky

- je plně integrovaný i s MS CRM

- nabízí synchronizace e-mailů s MS Outlook

- je propojen s rejstříky - Obchodní rejstřík, ARES, Credit Check, Insolvenční rejstřík

 

Řízení obchodních případů

- dokáže sledovat stav rozpracovanosti jednotlivých obchodních zakázek

- monitoruje výš nákladů a výnosů na zakázku k určitému datu

 

Smlouvy

- umožňují sledovat smluvní vztahy a jejich parametry

- podporují ukládaní smluv v elektronické podobě včetně verzování

- nabízejí jednotnou evidenci finančních plnění a platebních kalendářů smluv

- mají vazbu na automatickou a elektronickou fakturaci

- podporují bezpečnost informací využitím přístupových práv

- umožňují tisk do předdefinovaných šablon smluv

You have Successfully Subscribed!

Lidské zdroje

 

Personalistika

- obsahuje agendy spojené s výběrovým řízením a uchazeči o zaměstnání, umožňuje přenos informací na kartu pracovníka v případě přijetí uchazeče

- eviduje volná pracovní místa a výběrová řízení, která v souvislosti s nimi běží

- podporuje správu životopisů dle legislativních požadavků

- umožňuje implementaci vlastní Assessment metodiky

- eviduje záznamy z pohovorů uchazečů o zaměstnání, podporuje jejich vyhodnocení prostřednictvím strukturovaných otázek při přijímacím pohovoru

- je napojen na personální servery (jobs.cz, sprace.cz, jobpilot.cz, atd.)

 

Mzdy

- je plně v souladu se mzdovou legislativou

- maximálně podporuje elektronickou komunikaci s portály veřejné správy

- nabízí možnost elektronických výplatních pásek

- má připravené vazby na docházkové a personální systémy

- umožňuje automatickou tvorbu platebních příkazů nebo zaúčtování

- podporuje administraci dluhů pomocí funkcionality Exekuce - propojení evidence srážek z mezd s účetnictvím, tedy závazkem, saldem, platebním příkazem, hrazeným dokladem na bankovním výpisu nebo pokladním dokladu

- je provázán na insolvenční rejstřík

 

Docházka

- umožňuje přehlednou evidenci o pracovní době zaměstnanců

- nabízí různé možnosti sledování mzdových nákladů, rozúčtování docházkových dat na různé účetní dimenze

- podporuje legislativu s ohledem na přidělení příplatků dle legislativy či dle interních mzdových směrnic

 

CRM

Pomáhá plánovat porady a schůzky, vytvářet z nich zápisy či generovat úkoly.

 

Personální Controlling

- eviduje údajů o zaměstnancích (věk, vzdělání, pozice, atd.)

- hodnotí výkonnosti zaměstnanců a plnění stanovených cílů a plánů

- podporuje sledování nákladů na zaměstnance a efektivitu vzdělávání

- sleduje nemocnost a čerpání dovolených

- nabízí sledování efektivity náboru zaměstnanců (inzerce, personální agentury, atd.)

You have Successfully Subscribed!

Provozní a podpůrné agendy

 

Majetek

- umožňuje sledovat údržbu a servis majetku, stejně jako například outsourcing služeb, pronájem či nájem budov

- napomáhá řešit leasing například firemního autoparku

 

Údržba a servis zařízení

- zajišťuje pravidelné opravy, sledování vytíženosti zařízení a garančních a záručních lhůty a podmínek záruk

- poskytuje též Helpdesk jako nedílnou součást této funkcionality

 

Řízení projektů

Umožňuje sledování interních projektů, jako např. nákup zařízení, pozemků, budov a podobně, a to i prostřednictvím třetích stran, dodavatelů.

 

ISO dokumentace

Podporuje procesy, které zajišťují kvalitu vedoucí k získání a udržení tohoto certifikátu.

 

Pracovní cesty, silniční daň a kniha jízd

- usnadní poskytování náhrad v souladu s platnou legislativou, interními směrnicemi a dalšími požadavky organizace

- umožňuje porovnání plánu pracovní cesty a jejího skutečného průběhu

- automaticky podporuje výpočet náhrad a vypořádání pracovní cesty v různých měnách

- eviduje uskutečněné jízdy dopravních prostředků, informace o cíli a účelu cest, počty projetých služebních a privátních kilometrů, čerpání PHM, nákladů na údržbu a další

- obsahuje samostatnou evidenci všech dopravních prostředků a jejich oprav

 

Porady a úkoly

- umožňují evidenci všech porad a následné generování úkolů, sledování jednotlivých bodů porady, účastníků, místností

- podporují provázanost s dokumenty souvisejícími s poradou

 

Smlouvy

- umožní generování například dodavatelských smluv, kde je možné specifikovat záruční podmínky, tvořit outsourcingové smlouvy a řadu dalších typů smluv a ujednání

- generují platební kalendáře a finanční plnění, které se následně přenáší do cash-flow společnosti

- zajišťují prostřednictvím Document Management System sledování smluv a protokolů či tvorbu záručních smluv

 

Workflow procesy

- podpoří automatizaci a řízení procesů napříč celou firmou, snadné sledování průchodu dokladů procesem a stavu zpracování

- zabezpečí monitorování vybraných procesů a jevů (např. sledování splatnosti faktur atd.)

- zajistí zavedení elektronických schvalovacích procesů

You have Successfully Subscribed!

Výroba

 

HELIOS Green podpoří veškeré procesy vedoucí ke stabilitě a prosperitě společnosti. Jen ty výrobní společnosti, které umí pružně reagovat na požadavky zákazníků, umí je včas a za dohodnuté ceny zrealizovat a umí svůj produkt včas k zákazníkům dodat, mohou patřit mezi úspěšné. A pro takové společnosti je HELIOS Green neodmyslitelnou součástí každodenního provozu.

 

Výroba

- díky velmi propracovanému nabídkovému řízení již v obchodní fázi má výrobní ředitel konkrétní informace o tom, co se ve výrobě chystá a jaké to má dopady na plán výroby

- tvorba TPV založená na kódech změn s datumovou platností umožňuje přesnou evidenci vývoje výrobní dokumentace

- funkce výpočtu plánovaných výrobních nákladů nabízejí detailní pohled na složení výrobní ceny s možností simulace alternativ vzniku nákladů

- proces je podporován funkcemi pro tvorbu výrobních objednávek a pro plánování a kontrolu dostupnosti materiálu a zdrojů

- součástí plánování výroby je vlastní APS s optimalizací mezioperačních časů a řazení dávek na jednotlivých pracovištích

- evidence výroby prostřednictvím čárových kódů, dotykového displeje, či jiných zařízení poskytuje dokonalý přehled o rozpracovanosti

- porovnání plánovaných a skutečných výrobních nákladů umožňuje odhalení míst, kde dochází k překročení plánovaných nákladů a míst, kde je možné náklady snížit

- systém je připraven reagovat pružně na neočekávané skutečnosti, jako je například nemoc pracovníka, odstávka stroje, urgentní zakázky s nejvyšší prioritou atd.

 

EDI komunikace

- automatizace odesílání EDI zpráv

- snížení pracnosti zadávání dokladů

- snížení chybovosti zadávání dokladů

- efektivní řízení obchodních procesů

 

Plánovací tabule ve výrobě

- poskytuje možnost sestavení výrobního plánu (materiálového a kapacitního) a jeho interaktivní vizualizaci

- umožňuje naplánovaná data editovat a po editaci takto změněný plán uložit

You have Successfully Subscribed!

Logistika a sklady

 

Logistika – sklady

- umožňuje evidenci skladových zásob (zboží, materiálu) na jednotlivých skladech i umístěních

- napomáhá ocenění zásob (FIFO, průměrná cena)a sledování jejich šarže, expirace, výrobních čísel, jakosti a variant

- zajišťuje tok veškerých dokladů pro logistický proces (poptávka, objednávka, příjemka, rezervace, výdejka atd.)

- zajistí účtování prvotních dokladů přímo dle přednastavení

- umožňuje správu reklamačních skladu, komisních skladů i následných hlášení

- obsahuje široké možnosti cenotvorby – ceníky, rabaty, bonusy, cenové úrovně, nabídkové ceny (lze evidovat jak dodavatelské tak odběratelské)

- provádí skladové inventury a závěrky jednotlivých skladů

- podporuje výkaznictví o obalech

- pomůže s tvorbou statistik

 

Centrální nákup

- umožňuje evidenci nákupních objednávek, generování objednávek dle optimalizačních požadavků

- sleduje náklady, párování příjemek s fakturami došlými

- nabízí provedení příjmu pomocí čárových kódů, či importem

- umožňuje rezervování zboží při příjmu k zákaznickým požadavkům

- zabezpečuje propojení a vykrývání objednávek příjemkami

 

Prodej

- evidence zákaznických požadavku

- generování návazných prodejních dokladů výdejka/dodací list, FV, pokladní doklad, úhrada (účetní doklady)

- aplikace cenotvorby, bonusu, slev

- kontrola výdeje pomocí čárových kódů

- propojení na modul dopravy

 

Doprava

- evidence vozidel

- plánování tras a jednotlivých jízd

- přiřazení jednotlivých dokladů (poptávka, dodací list, FV) k jednotlivým jízdám

- evidence vratek

- vyhodnocení jednotlivých rozvozů

 

EDI komunikace

Umožňuje odesílání a přijímaní standardní zpráv EDI (order, invoice … )

You have Successfully Subscribed!

Možnosti dle potřeb zákazníka

 

Výroba

Řešení určeno pro potřeby řízení výroby v oblasti strojírenství, elektrotechniky apod. používající systém zakázkové, kusové a sériové výroby. Je zaměřené nejen na oblast technické přípravy výroby a řízení výroby, ale i na optimalizační plánování a sledování nákladů na výrobek i zakázku. Sběr dat z výroby v reálném čase pomocí etiket s čárovým kódem dotváří celý systém umožňující řízení produktivity, kvality, rozpracované a dokončené výroby.

 

Velkoobchod a distribuce

Systém pokrývá potřeby společností, zabývajících se zejména prodejem, velkoobchodem či zásilkovou službou. Propracované řešení nákupu a prodeje zboží s možností členění zákazníků dle regionů, sortimentu, atd. poskytuje managementu firmy strategické informace o vývoji obchodu. Díky možnosti evidence zboží pomocí čárových kódů významně přispívá k zefektivnění a automatizaci rutinní práce v oblasti skladování.

 

Média a vydavatelství

Řešení vhodné pro potřeby provozu mediálních společností a vydavatelství. Moderní systém umožňuje zpracovat problematiku smluv a honorářů, či procesy, související s výrobou reklam. Moduly dramaturgie a evidence koncesionářů lze snadno propojit s dalšími specializovanými systémy v televizní společnosti.

 

Energetika, Utility

Řešení pro podrobnou evidenci a správu při výrobě a distribuci tepla, energií a podobně. Umožňuje sledovat například množství distribuovaného tepla či náklady na jeho výrobu. Zahrnuje celý proces od odpisů měřičů, až po fakturaci smluvním odběratelům na základě smluv s jednotlivými odběrateli.

 

Doprava a spedice

Určeno spedičním firmám, které se zabývají přepravou kusových nebo celokamionových tuzemských i zahraničních zásilek. Zaručuje průběžné sledování zásilek po celou dobu jejich přepravy, vystavení široké škály formulářů na základě jediného zadání údajů o zásilce, včetně řešení problematiky celní deklarace. Lze jej také použít pro dopravně-stavební firmy nebo v rámci rozvozů výrobků potravinářské firmy či velkoobchodu.

 

Prodej, servis automobilů a strojů

Toto řešení slouží středním a velkým autoservisům a zejména prodejcům automobilů, kteří poskytují i servisní služby. Informační systém pokrývá oblasti přípravy zakázky, evidenci zákazníků, správu opravovaných vozidel, výběr a správu náhradních dílů, sledování a vyhodnocování opravy a další. Jeho implementací získá uživatel integrovaný informační systém pokrývající celé spektrum potřeb a požadavků kladených na zpracování dat a umožňující nahrazení několika obvykle používaných softwarových produktů jediným systémem.

 

Státní správa

V oblasti státní správy je HELIOS Green nastaven pro potřeby rozpočtových a příspěvkových organizací s možností vyhodnocování plánovaných a čerpaných nákladů pro správné řízení finančních toků. Pokrývá také velkou oblast evidence a správy majetku, popř. i jeho údržby. Managementu organizace tak poskytuje potřebné informace pro správná rozhodnutí.

 

Stavebnictví

Řešení pro stavebnictví pokrývá celý cyklus výstavby, počínaje sestavením finančního plánu přes detailně zkalkulovaný nabídkový rozpočet (řešeno v napojených systémech stavebního controllingu), čerpání rozpočtu a fakturaci, až po vyhodnocení finančních nákladů stavby. Nabízí řešení odštěpných závodů, vnitrofakturaci, pozastávky, půjčovnu strojů a zařízení. Toto řešení je podpořeno řadou specializovaných modulů, jako je např. Doprava.

 

Těžební a zpracovatelský průmysl

Oborové řešení vytvořené díky speciální parametrizaci skladových modulů a podporou modulu pro sledování a řízení dopravy a těžebních mechanismů. Je používáno nejen pro procesy při těžbě lomového kamene, písku, ale i pro výrobu betonových směsí.

 

Služby

Pro oblast služeb je určeno řešení pro společnosti poskytující služby obecně, servisní a další. V oblasti dlouhodobých projektů se jedná například o správcovské společnosti, servisní organizace a organizace specializujíce se na realizaci a správu investičních celků, správu prostor, pronájem a prodej. Řešení umožňuje nahrazení několika softwarových produktů jediným systémem.

 

Potravinářský průmysl - Nápoje

Oborové řešení určené pro oblast výroby a distribuce nápojů pokrývá všechny potřeby tohoto oboru. Mezí klíčové funkcionality patří logistika a výroba nápojů, ambulantní prodej, který se přizpůsobuje obchodní politice dané společnosti, evidence výtočného, výpočet a odvody spotřební daně, doprava – rozvozy a mnoho dalších specializovaných funkcionalit, která jsou specifická pro tento obor podnikání.

 

Odpadové hospodářství

Velmi specifické řešení pro oblast odpadového hospodářství zajišťuje veškeré procesy spojené s činnostmi v oblasti likvidace a sběru odpadu a údržby komunikací a zeleně ve všech ročních obdobích. Všechny tyto činnosti jsou řízeny prostřednictví HELIOS Green, mezi klíčové funkcionality patří zejména fakturace, smlouvy, svozové plány, údržbové plány a velmi robustní funkcionalita správa veškeré mechanizace.

You have Successfully Subscribed!

Finance a ekonomika

 

Ekonomika

- zajistí kompletní vedení účetní agendy vaší firmy

- poskytne nástroje pro základní vyhodnocování ekonomických činností

- zobrazí výsledky v podobě základních sestav, jako například předvaha, rozvaha, výsledovka

- nabízí evidenci a zpracování přiznání DPH, sleduje obrat a konečné zůstatky na kontech, stav pohledávek, závazků apod.

- podporuje elektronickou fakturaci ve standardu ISDOC a komunikaci prostřednictvím datových schránek

- umožňuje využití mezinárodních účetních standardů (IFRS, US GAAP)

 

Cash - Flow

- zachycuje reálný tok peněz a poskytuje informace pro případnou regulaci plateb v ná¬sledujících obdobích

- umoňuje sledovat krátkodobé pohledávky a závazky, a zajistit tak plynulou práci s firemními financemi

 

Napojení na rejstříky

- umožňuje kontrolu spolehlivosti prověřením v Insolvenčním rejstříku s automatickým ověřením při zavedení nového subjektu a upozorní na riziko při vzniku nového zápisu v rejstříku

- nabízí pokročilé sledování kredibility napojením na službu Creditcheck pro české i slovenské subjekty

- ověří správnosti údajů nebo přímo načte organizaci z Obchodního rejstříku nebo registru ARES ČR a Obchodního a Živnostenského rejstříku SR

- plně podporuje kontrolu spolehlivosti podle Registru plátců DPH

You have Successfully Subscribed!